Archief Seizoen 2012/ 2013 


Algemene Ledenvergadering  O.IJ.V.  gehouden op 17 April 2013

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom  en bedankt een ieder voor zijn komst.

Aanwezig zijn namens het Bestuur:  C.Goudswaard, J.Jonkers, Y.Sinke, D.Tolmeijer, en N van Ede

Leden: C.Nijholt v. Ommeren , F.Witjes, S.Wandel,  N. Gijsbers, J.v.d. Gronden, P. Mulder en  G.Nijholt.

Afwezig met bericht van verhindering: R.van Rijswijk ,L.Bracco Gartner, S.Grobbee, en J.Tuininga.

Afwezig zonder bericht: B.Pons via SMS wordt nog een herinneringsbericht  gestuurd, maar hierop komt geen reactie hoewel het bericht wel als ontvangen wordt weergegeven.

 Notulist : G.Nijholt 

 De presentielijst wordt door een ieder ingevuld  en verzocht wordt hierop ook het                

e-mailadres te vermelden zodat de notulen per mail aan de aanwezigen kunnen worden toegestuurd.

Ook dit jaar is de opkomst niet relevant voor het aantal  leden maar dit is al jaren zo.

     2. Ingekomen Stukken

 Er zijn geen ingekomen stukken .

     3 . Goedkeuring Notulen verg. van 18 April 2012 en Mededelingen;

 Behoudens een kleine opmerking dat op pag 3  "P.S.V." vermeld staat in plaats van P.S.V.R.

worden de notulen met algemene stemmen goedgekeurd, deze wijziging zal alsnog worden uitgevoerd.

                Mededelingen;

De voorzitter noemt enkele van de vele activiteiten op uit deze periode, die door de vrijwilligers werden uitgevoerd;

De verlichting in de blokhut werd verbeterd.

De blokhut werd van buiten geschuurd en van een nieuwe laklaag voorzien.

De keuken werd onderhanden genomen.

De Giro’s werden in Oosterbeek,Doorwerth,Heveadorp,Wolfheze,Renkum en Heelsum bezorgd.

De lichtmasten rond de baan werden dit jaar uit veiligheidsoverwegingen voor het eerst bekleed en de veiligheidsafscheiding vóór de kantine in gebruik  genomen.

De Unimogs en de ijsmachine zijn in de zomer gecontroleerd en gerepareerd.

 Mede dank zij de vele publiciteit passeerden dit seizoen ruim 16000 bezoekers de ingang !

Het blad Rijnstreek gaf gratis publiciteit zoals ook , T.V. en Radio Gelderland, Hoog & Laag

de Gelderlander, de Telegraaf is wel geweest doch heeft niet gepubliceerd.

Verder werd  De Burgerinitiatiefprijs van de Gemeente Renkum gewonnen, waarbij een beeldje werd uitgereikt  hetgeen uiteraard ook weer free publicity opleverde.

Op schaatsen .nl  de site van de K.N.S.B. stond een interview met de voorzitter en in het nieuwe seizoen volgt mogelijk contact met de club van het jaar

Ook op Twitter en Facebook veel leuke reacties met positieve complimenten. Besproken wordt ook het voorstel van enkele leden om een binnen gedeelte van de grote baan af te scheiden met een rode streep voor de wedstrijdrijders, besloten wordt dit mede uit veiligheidsoverwegingen niet te doen. We willen een vereniging blijven met de nadruk  op  recreatief schaatsen blijven.

    4.Overzicht IJsperiode 2012-2013

 Doordat de Heer Pons  door zijn afwezigheid dit niet kan doen, neemt de voorzitter waar;

Ondanks de slechte weersomstandigheden  is het toch gelukt om er een goede baan neer te leggen waardoor 10 dagen schaatsplezier mogelijk werden en later zelfs nog 2 dagen uitsluitend voor kinderen. IJsmeester Sjon  Grobbee  heeft tot zijn spijt alleen de laatste 2 dagen voor de kinderen bij kunnen dragen ,  ten gevolge van zijn werkzaamheden in het buitenland,  misschien komt hier het komend seizoen een gunstige verandering in. Uit de vergadering rijst de vraag wat de resultaten zouden zijn van een seizoen zonder ijs, de voorzitter antwoordt dat dit waarschijnlijk zal resulteren in een leden verlies van 25%.

De nieuwe leden van dit seizoen waaronder zelfs 1 uit Amerika, hebben er voor gezorgd dat het totaal aantal  leden bijna  gelijk is gebleven in vergelijk met vorig seizoen (minus 3)

Aandacht wordt nog gevraagd voor een juiste invulling van de inschrijf  formulieren besloten wordt om ze bij inname even extra te controleren.  Mevr.Nijholt  vraagt of event. Een 3e ijsmeester zinvol is.

     5. Verslag en benoeming kascommissie;

 De kascontrole werd uitgevoerd door  de heren L.Bracco Gartner en N. Gijsbers  Zij hebben in de stukken geen onvolkomenheden aangetroffen en stellen de vergadering dan ook voor, de penningmeester de heer J. Jonkers décharge te verlenen hetgeen door de vergadering onder applaus wordt gedaan.

De heer N.Gijsbers  en de Heer P.Mulder zullen volgend jaar de kascontrole uitvoeren, als reserve stelt mevr. C.Nijholt zich beschikbaar.  Dit alles onder akkoordbevinding van de vergadering. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun bijdrage.

 

        6.  Verslag Penningmeester;

De penningmeester deelt de balans en winst en verlies rekening uit ter inzage.

De vergadering vraagt zich af of de vergoeding van  Onder Ons hoog genoeg is.   De voorzitter zal dit nogmaals onder de aandacht brengen. Voor wat betreft de bijdrage van de scholen wordt opgemerkt dat veel kinderen al privé lid zijn, waardoor deze bijdragen wat lager zijn.

De energie kosten (diesel) zijn dit jaar erg laag, er is weinig ingekocht i.v.m. mogelijke verbouwing bij de P.S.V.R. waarvoor de tank leeg zou moeten zijn.

Overwogen wordt volgend seizoen een bijdrage te gaan vragen aan de Oranje ver. voor het gebruik van de blokhut. Bij  onderverhuur van de blokhut moet wel geïnformeerd worden naar een W.A. verz. van de huurder in het geval van calamiteiten

De sponsoring  t.b.v. het vrijwilligersetentje door de Heer P.Benedick is wederom in dank ontvangen

Het netto resultaat is iets hoger dan vorig jaar.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn verslag en duidelijke toelichting

         7. Bestuursverkiezing;

  Aftredend is de Heer C.Goudswaard die zich herkiesbaar stelt voor de komende 4 jaar, er hebben zich géén tegenkandidaten gemeld waarop de vergadering  unaniem en onder applaus besluit hem wederom te verkiezen voor de functie van voorzitter.

 Voor de functie van secretaris was een vacature , hiervoor heeft de voorzitter de heer G.Nijholt benaderd mede gezien zijn ervaring als secretaris bij de winkeliersvereniging. Hij werd bereid gevonden deze functie te accepteren. Aangezien zich ook hier géén tegenkandidaten hebben gemeld wordt hij door de vergadering unaniem gekozen voor deze functie  en onder applaus verwelkomt door de aanwezigen.

          8. Vaststelling Contributie 2013-2014;

Besloten wordt de vereniging  laagdrempelig te houden en derhalve de contributie niet te verhogen.

         9.  Rondvraag en sluiting;

Dhr. J.v.d.Gronden heeft géén vragen , doch merkt op dat het altijd bere - gezellig is

 

Dhr.Jonkers vraagt zich af of we iets moeten reserveren voor het 100 jarig bestaan van de vereniging ,besloten wordt vanaf nu ieder jaa r€1000.-  apart te zetten voor het jubileum.

Mevr.Nijholt wil graag een bestuurslijst met foto’s (smoelenboek).

De voorzitter heeft binnenkort een gesprek met beide ijsmeesters, over de gang van zaken in het komend seizoen.

De overige aanwezigen hebben géén vragen waarop de voorzitter  de vergadering  onder

dankzegging voor de aanwezigheid sluit  om 21.45 uur en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje.

 

 

22-03-2013

Agenda Algemene Ledenvergadering O.IJ.V.

 Op  17 April 2013 in de blokhut op Sportpark  Hartenstein aanvang 20.00 uur

 U bent allen van harte welkom! 

   1.      Opening door de voorzitter

   2.      Ingekomen stukken en mededelingen

   3.      Goedkeuring  Notulen Verg. 18 April 2012

   4.      Overzicht afgelopen IJsperiode 2012-2013

   5.      Verslag en benoeming Kascommissie.

   6.      Verslag Penningmeester.

   7.      Bestuursverkiezing. Aftredend volgens reglement de heer C.Goudswaard,

die zich herkiesbaar stelt.

Het bestuur heeft in de afgelopen periode gezocht naar een geschikte kandidaat voor secretaris en denkt deze gevonden te hebben in de heer Gerard Nijholt.

Tegenkandidaten voor beide functies kunnen worden opgegeven tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de ledenvergadering bij het secretariaat.

   8.      Vaststelling Contributie 2013-2014.

   9.      Rondvraag.

  10.      Sluiting.

    

 

16-02-2013

Uitreiking Prijs Burgerinitiatief op Hartenstein.

13-02-2013

Het was de tweede mooie schaatsdag voor de kinderen. Ondanks het carnaval en de wintersportvakantie hebben meer dan 80 kinderen met ouders volop genoten van het ijs op Hartenstein. Het ijshockey gedeelte, wat we apart afgezet hadden, werd vanaf 10.00 uur volop gebruikt.

Diverse ouders zijn in de blokhut geweest, om de vrijwilligers en de ijsmeester te bedanken voor hun inzet en harde werken, om de kinderen dit onverwachte schaatsplezier te geven.  Voor ons wederom een stimulans om zo door te gaan. 

Helaas moesten we om kwart over 1, besluiten om de ijsbaan te sluiten in verband met de oplopende temperaturen. De veiligheid stond bij deze beslissing voorop en een ieder had daar ook begrip voor. Men ging nog lekker wat drinken in de kantine en daarna gingen allen voldaan naar huis. 

Wij bedanken nogmaals de vrijwilligers in de kantine van Onder Ons, de vrijwilligers van de E.H.B.O. , de webmaster van onze site voor alle vermeldingen en natuurlijk de ijsmeester en vrijwilligers van O.IJ.V. voor hun inzet, gedurende de afgelopen dagen.

 Graag tot ziens bij de volgende ijsperiode. 

12-02-2013 

We hebben vandaag een mooie schaatsdag gehad voor de kinderen met ouders. Meer dan 100 kinderen hebben genoten van de onverwachte schaatspret  in Oosterbeek.

Vanmorgen is  Radio-Gelderland op de baan geweest en is er een live interview met ijsmeester Sjon Grobbee geweest. De journalist was als eerste op schaatsen op de baan en heeft tijdens het interview het ijs getest en hij was razend enthousiast. Aan het eind van de middag zijn we weer live op de radio geweest, om het succes van de dag samen met de ijsmeester door te nemen.

Daarna is T.V.- Gelderland geweest  om een sfeer beeld te geven van de ijspret. Diverse kinderen zijn door de journalist geïnterviewd, wat bijzondere beelden opleverde.

We hebben van tientallen mensen positieve reacties gehad over de uitzendingen.

In de loop van de morgen is de Telegraaf geweest op de ijsbaan. Zij hebben diverse foto’s gemaakt en een interview met de voorzitter. De journalist was onder de indruk over de manier van ijs maken in Oosterbeek  en over de apparatuur, die hierbij gebruikt wordt.  Voor hem was het uniek, dat er in Oosterbeek geschaatst kon worden.

Vanavond gaan we weer aan de slag om de baan voor de kinderen te prepareren.

We gaan morgen open om 10.00 uur en blijven doorlopend geopend tot 16.00 uur.

Alle kinderen zijn morgen weer van harte welkom.!

11-02-2013

 

Het is weer gelukt.!  Morgen dinsdag 12 februari is de ijsbaan geopend voor alléén kinderen van 10.00 uur tot 16.00 uur.!

We sluiten niet tussen de middag en zijn dus doorlopend geopend. We hebben de helft van de 400-meterbaan geprepareerd, zodat de kinderen heerlijk kunnen schaatsen. Als de ouders met de kinderen meekomen, dan kunnen ze in de kantine heerlijk koffie, chocomel , fris en  gluhwein drinken.

Zaterdag 26 januari was alweer onze laatste schaatsdag, na een hele mooie ijsperiode. Zondag 27 januari is T.V.-Gelderland nog geweest, om een reportage te maken over de afsluiting van deze periode. Veel reacties zijn er gekomen over dit item en vele schaatsliefhebbers hebben dit zondag op T.V.-Gelderland gezien.

Afgelopen zondagavond  zijn we weer begonnen, om het pak sneeuw plat te rijden en de 400-meterbaan te voorzien  van water. De temperatuur was ‘s nachts  minus 0,1 graden.

 Maandagavond zijn we verder gegaan met dweilen en schaven met wat meer vorst.

Vandaag hebben we besloten om morgen dinsdag 12 februari de baan open te stellen voor alléén kinderen. Let op: afwijkende openingstijden .

We gaan morgen om 10.00 uur open en blijven doorlopend geopend tot 16.00 uur.

Jullie zijn morgen van harte welkom ! met dank aan de ijsmeesters  en de vrijwilligers.    

26-01-2013

Gisteravond om 23.00 uur was de temperatuur op de ijsbaan minus 2,6 graden, zodat we besloten hebben alleen de banen te vegen en vandaag om 6.00 uur te gaan schaven en dweilen, zodat er vanmorgen om 9.00 uur. een prima baan lag.

 Het was alsof iedereen het aanvoelde, dat het wel eens de laatste dag van deze ijsperiode kon zijn. Zowel ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds hebben vele schaatsliefhebbers genoten van het ijs op de banen van de Oosterbeekse IJsvereniging.

Gistermiddag was Mads Teunissen van Manen van 4 jaar ook weer op de ijsbaan. Afgelopen vrijdag heeft de Gelderlander over hem geschreven: als hij passeert, vallen de monden van de andere schaatsliefhebbers open. Hij heeft de slag van een professional. Ga zo door Mads en we zullen de aankomende jaren nog van je genieten.

In totaal zijn vandaag 1.620 bezoekers de poorten van de ijsbaan gepasseerd.

We hebben gedurende de afgelopen 10 dagen, honderden positieve reacties gehad over de sfeer en ijskwaliteit op Hartenstein. Dit is voor ons een geweldige stimulans om op deze weg verder te gaan. Heel veel dank aan onze ijsmeesters en vrijwilligers.

 

Gisteravond om 21.30 uur. hebben we besloten om vanaf zondag de banen te sluiten. De voorspellingen waren van dien aard, dat de temperatuur ging oplopen en het vanaf zondermorgen zou gaan regenen. Iedereen is via twitter, facebook, telefoon en de site hiervan op de hoogte gebracht.

 We sluiten een hele mooie ijsperiode van 10 dagen af en bedanken alle schaatsliefhebbers voor hun bezoek aan de ijsbaan van O.IJ.V.

Ook speciale dank aan de vrijwilligers in de kantine van Onder Ons, de vrijwilligers van de E.H.B.O. , en onze sponsors.

Graag tot ziens bij de volgende ijsperiode.     

   25-01-2013.

Vandaag alweer de negende dag achtereen, dat we volop kunnen schaatsen in Oosterbeek.

Het was gisteravond op de ijsbaan minus 5,4 graden om 00.15 uur. Een prima temperatuur om de banen in goede conditie te brengen, zodat er vandaag volop geschaatst kon worden.

Ondanks de tochten, die in Nederland op natuurijs georganiseerd worden, kwamen de mensen van heinde en verre naar Oosterbeek o.a . uit Eindhoven, Deventer, Blaricum en Doesburg.

Diverse schoolklassen hebben volop schaatspret gehad op de baan.

In totaal zijn 1.570 schaatsliefhebbers de poorten van de Oosterbeekse  IJsvereniging gepasseerd.

De voorspellingen voor  zondag  m.b.t  een dooiaanval blijven gehandhaafd, zodat u in ieder geval zaterdag nog volop kunt genieten.

U bent van harte welkom.

24-01-2013

Gisteravond zijn we om 22.15 begonnen met prepareren van de banen met een temperatuur van minus 3,1 graden. De verwachte matige vorst bleef uit.

Maar het prepareren van de banen is voorspoedig gegaan, zodat de banen er vanmorgen prima bij lagen.

Vanmorgen was het Dorenweerd college weer aanwezig en zelfs uit Vught, Doesburg en Brabant waren er schaatsliefhebbers.

In totaal hebben vandaag 1.150 schaatsliefhebbers genoten van de schaatssport.

Aangezien de weersvoorspellingen voor Zondag een dooiaanval aangeven, kunt u in ieder geval vrijdag en zaterdag nog volop van het ijs genieten in Oosterbeek.

Vanavond na 10.15 uur. gaan we weer aan de slag om ervoor te zorgen, dat de banen er morgen weer goed bij liggen.

 

23-01-2013 

Eindelijk ging de temperatuur op Hartenstein naar beneden. Het was minus 7,9 graden. Dit hadden we de laatste 8 dagen nog niet meegemaakt.

We konden gisteravond na 10.00 uur de banen prima prepareren.

Vandaag was de eerste woensdag in deze ijsperiode,  dat we geopend waren.  Alle schoolkinderen van de basisscholen hebben dan ‘s middags vrij. 950 schaatsers ( kinderen, ouders)   hebben enorme ijspret gehad   op de banen van O.IJ.V.

In totaal hebben vandaag 1.860 schaatsliefhebbers genoten van de schaatssport.

Ook waren er weer scholen op de baan, zowel ‘s morgens en in de middag en de vriendenclub uit Nijmegen hebben in de morgen weer hun rondjes gedraaid op de 400 meter baan.

De banen hebben zich perfect gehouden over de hele dag, zodat er ‘s avonds weinig gerepareerd hoefde te worden en konden we om 23.00 uur. beginnen met het opbrengen van water.

Morgen kan er de hele dag weer volop geschaatst worden en bent u van harte welkom.   

 22-01-2013

Gisteravond  zijn we met man en macht bezig geweest met reparatie en opbouwwerkzaamheden, zodat er vandaag volop geschaatst kon worden.

De temperatuur was gisteravond op de ijsbaan minus 3 graden, dat toch wel tegenviel.

Het ijs was  perfect. De vriendenclub van fanatieke schaatsers, die altijd op dinsdag en donderdag  op de ijsbaan TRIAVIUM schaatsen, hebben vandaag hun rondjes gedraaid op de 400-meterbaan van de O.IJ.V.

Na het schaatsen hebben alle schaatsers van de vriendenclub, in de blokhut van O.IJ.V. heerlijk koffie gedronken.  De sfeer zat er enorm in en er werden heel veel leuke verhalen verteld, zoals dat ook altijd in Nijmegen gebeurt . Daarna zijn  ze allemaal voldaan huiswaarts gekeerd. 

Het Dorenweerd College was vandaag ook weer met een groot aantal leerlingen aanwezig en ze hebben zich prima vermaakt.

Over de hele dag hebben 1.270 schaatsliefhebbers gebruik gemaakt van de banen van O.IJ.V.

21-01-2013

Na de fantastische  zondag kregen we gisteren na 10.00 uur weer de nodige sneeuw, die we met de sneeuwschuif van de banen hebben gehaald. De temperaturen waren op dat moment minus 2,8 graden.

Vanmorgen hebben we in alle vroegte opnieuw de banen van de sneeuw ontdaan., zodat er vandaag weer geschaatst kon worden. Het was mooi ijs en sommige liefhebbers noemden het ijs met een kwinkslag  WERKIJS UIT 1963.

Om kwart voor 9 stonden 70 leerlingen van het Dorenweerd College voor het hek. In plaats van gymnastiekles wordt er geschaatst op Hartenstein. Het was een mooi schouwspel.

Tijdens de middag hebben we de banen opnieuw ontdaan van sneeuw, zodat men heerlijk kon schaatsen.

Vanmorgen en vanmiddag hebben 580 liefhebbers gebruik gemaakt van de ijsbaan.

Vanmiddag na 17.00 uur hebben we besloten om de ijsbaan vanavond te sluiten i.v.m. reparatie werkzaamheden, zodat er dinsdag weer volop geschaatst kan worden.  

Via de Site, Telefoon, Twitter en Facebook is een ieder hiervan op de hoogte gebracht.

   20-01-2013

De temperatuur op Hartenstein was gisteravond om 12.00 minus 5 graden en we hebben de banen voor de zondag goed kunnen prepareren.

De eerste zondag in een ijsperiode is traditioneel een familiedag en dat klopte dit jaar ook weer. Het was enorm druk met de vele gezinnen. 2.280 schaatsliefhebbers hebben de ingang van de ijsbaan gepasseerd.

‘s Middags begon het te sneeuwen, wat het plaatje op de ijsbaan alleen maar versterkte. Het was dan ook ouderwets schaatsweer met een gure wind. Iedereen heeft hiervan genoten.

In de avond is de ijsbaan ook geopend geweest met  weer  sneeuw en wind  en een groot aantal liefhebbers.

Voor morgen maandag 21 januari is het nog onzeker of we geopend zijn i.v.m. de verwachte sneeuwval.  

Via de site, telefoon, twitter en facebook is een ieder hiervan op de hoogte gebracht. 

19-01-2013

Gisteravond was de temperatuur om 23.30 uur op de ijsbaan minus 2,8 graden.

We hebben er alles aan gedaan, ondanks de tegenvallende temperatuur  om de banen te  prepareren.

Vandaag zaterdag 19 januari hebben we de derde mooie dag gehad met  in de morgen en de middag perfect ijs. 

Het was een drukte van jewelste, maar enorm gezellig en sfeervol. Meer dan 2.300 schaatsliefhebbers hebben genoten van de sfeer en schaatssport op Hartenstein.

De mensen kwamen van heinde en verre, en zelfs uit Amerika waren schaatsliefhebbers op de ijsbaan, die tijdens de vlucht naar Nederland, op de hoogte waren gebracht, dat de ijsbaan in Oosterbeek open was.

Helaas moesten we besluiten om in de avond de baan te sluiten.  Vanavond gaan we reparatie en opbouwwerkzaamheden verrichten, zodat we morgen weer alle schaatsliefhebbers kunnen verwelkomen.

Via de site, telefoon, twitter en facebook is een ieder hiervan op de hoogte gebracht.

Iedereen is morgen zondag 20 januari van harte welkom.

18-01-2013

Vandaag hebben we de tweede mooie dag gehad met  in de morgen en de middag perfect ijs. 

Meer dan 1300 schaatsliefhebbers hebben genoten van de sfeer op Hartenstein.

Vanmiddag was de Bernulphusschool met 80 leerlingen  op de baan. Zij hebben enorm kunnen genieten van de ijspret.

Helaas moesten we besluiten om in de avond de baan te sluiten i.v.m. de oplopende temperatuur. Het was om 15.00 uur plus 1 graad. Vanavond gaan we reparatie en opbouwwerkzaamheden verrichten, zodat we morgen weer alle schaatsliefhebbers kunnen verwelkomen.

Via de site, telefoon, twitter en facebook is een ieder hiervan op de hoogte gebracht.

Iedereen is morgen zaterdag 19 januari van harte welkom.

17-01-2013.

Vandaag hebben we een  fantastische eerste schaatsdag gehad met perfect ijs  en de schaatsliefhebbers hebben enorm genoten.

Meer dan 1900 schaatsliefhebbers hebben de weg naar de ijsbaan van Hartenstein gevonden.

Vanmiddag was de Paasberg-school met 174 leerlingen als eerste school op de baan.

Zij hebben een heuse Elfstedentocht verreden, wat een enorm  leuk schouwspel was.

Iedereen ging vandaag met een volmaakt gevoel naar huis.

Vanavond  gaan we verder om ervoor te zorgen, dat vrijdag iedereen weer kan genieten van de schaatssport in Oosterbeek.   

16-01-2013

Gisteravond  zijn we met man en macht bezig geweest  om na opnieuw sneeuwval de banen te prepareren.Vandaag  zijn we de hele dag op de banen met vele vrijwilligers aan de gang geweest, met schaven en alles in  gereedheid  brengen voor de opening van morgen. Tijdens de werkzaamheden is de Gelderlander geweest, om diverse foto&rsquos te maken. Die zullen morgen te bewonderen zijn in de krant.

We kunnen met trots zeggen, dat het gelukt is!! Met dank aan onze ijsmeester en alle vrijwilligers.

 

U bent morgen 17 januari van harte welkom op de banen van de O.IJ.V.

De voorspellingen m.b.t. de vorst zien er uitstekend  uit en we kijken uit naar een mooie ijsperiode!   

15-01-2013

De temperatuur op de ijsbaan was afgelopen nacht minus 3,5 graden. De temperaturen blijven nog steeds tegenvallen.

We hebben gisteren in 2 ploegen gewerkt op de banen. De tweede ploeg is begonnen om half drie ‘s nachts tot vandaag half 8.  De sneeuwval heeft om half 4 roet in het eten gegooid.

We hebben de sneeuw op alle banen  met onze apparatuur en walsen platgereden .

Vandaag overdag konden we weinig doen i.v.m. nieuwe sneeuwval.

Vanmiddag zijn we begonnen met het prepareren van de banen en gaan hier vanavond mee door.

De voorspellingen m.b.t. de vorst worden gunstiger.!!   

14-01-2013

De temperatuur in Oosterbeek op de ijsbaan kwam afgelopen nacht uit op minus 3,2 graden en om 1.00 uur vanmorgen was de temperatuur minus 1,2 graden. Dit viel toch weer tegen.

Ondanks dat zijn we druk bezig geweest om de banen te prepareren.

Vanmorgen maandag, hebben we wederom de 400 meterbaan voorzien van witte zeilen, om  het werk van gisteren te beschermen.

T.V. en Radio Gelderland zijn vanmorgen op de ijsbaan geweest om diverse opnames en interviews te maken met vrijwilligers en de voorzitter. Deze opnames werden om 13.00 uur en vanaf 18.00 elk uur uitgezonden. Vele schaatsliefhebbers hebben deze uitzending gezien.

Vanmiddag is Hoog en Laag geweest om foto&rsquos en interviews te maken, welke woensdag in de krant zullen verschijnen.

Vanavond en vannacht zullen  tot in de vroege uren de ijsmeester en vrijwilligers met man en macht bezig zijn met het prepareren van alle banen.

13-01-2013

De vorst van zaterdag op zondag is ondanks de voorspellingen toch iets tegen gevallen.

De temperatuur in Oosterbeek op de ijsbaan kwam uit op minus 3,7 graden, maar onze ijsmeester Bart Pons en de vrijwilligers zijn tot `s nachts in de weer geweest om de 400 meterbaan van de eerste millimeters te voorzien.

Ook op de kinderbaan en de ijshockeybaan konden we aan het werk.

 

 Zondagmorgen hebben we de 400 meterbaan voorzien van witte zeilen, om deze tegen de felle zon te beschermen, zodat het werk van de vorige avond niet verloren gaat.  Vanavond gaan we verder met het prepareren van de banen. Hopelijk hebben we dan wat meer vorst. 

De diverse media hebben al veel aandacht gegeven. Donderdag 10 januari heeft radio Gelderland een interview gehad met onze ijsmeester, waarop vele schaatsliefhebbers gereageerd hebben. 

Vrijdag 11 januari is de Gelderlander bij de Oosterbeekse IJsvereniging geweest en in de editie van zaterdag verscheen het interview -Met een oog op de thermometer -met

ijsmeester Bart Pons op een dubbele pagina, waarin hij enthousiast uitleg geeft over de ijsbereiding bij O.IJ.V. Hierop hebben we vele reacties ontvangen.

12-01-2013

We zijn volop bezig met de voorbereiding voor een eventuele ijsperiode.

De schermen voor de zon zijn geplaatst, de borden zijn opgehangen, dranghekken staan op de plaats, stootkussens op de grote lichtmasten vastgemaakt, nieuwe baanafzetting voor de kantine is gereed en de 400 meterbaan is uitgevlakt met water. 

Morgenavond starten we met het opbrengen van water voor de eerste millimeters op de 400 meterbaan.

De kinderbaan en ijshockeybaan moeten eerst nog harden, voordat we met de apparatuur er op kunnen. 

Alles is natuurlijk afhankelijk van het doorzetten van de vorst, maar als de voorspellingen ons niet in de steek laten, dan kan er 2e helft volgende week geschaatst worden. 

Laat de vorst maar doorzetten.!! 

12-12-2012

Het wil nog niet echt vlotten met de winter, maar we zitten pas aan het begin. We hebben 1 nacht met matige vorst en een paar nachten met lichte vorst gehad en overdag temperaturen ruim boven nul. Afgelopen zaterdag 8 december zijn we bezig geweest om alle sneeuw van de banen te halen. De sneeuwlaag werkte als een isolatiedeken, zodat de banen eronder niet koud konden worden. We hadden hoop, dat de vorst zou doorzetten, maar helaas gebeurde het niet. 

Vorige week zijn alle lidmaatschapskaarten van de leden in Oosterbeek, die voor 1 december betaald hebben, door  vrijwilligers op de fiets bezorgd. Het was weer een enorme klus, maar het is gelukt. Heel veel dank aan deze mensen.

Zodra het iets vroor, hebben we bezoek gehad van MAGAZINE RIJNSTREEK TOTAAL, over de voorbereidingen voor het ijsseizoen 2012/2013.

Het magazine is huis aan huis bezorgd in de gemeente Renkum en Wageningen.

 

 We kijken uit naar een vorstperiode en  zullen er alles aan doen om de banen perfect te prepareren.!

06-11-2012

De vakanties zijn voorbij en hopelijk heeft iedereen hiervan genoten.

In augustus is het bestuur van de O.IJ.V. samen met de vrijwilligers al weer gestart met de voorbereidingen voor het ijsseizoen.

De blokhut van de O.IJ.V. is rondom geschuurd en gelakt. Binnen in de blokhut was het keukentje aan vervanging toe en is er een nieuwe geplaatst.

De vrijwilligers hebben deze klussen geklaard. Heel veel dank hiervoor. 

De eerste nachtvorst hebben we al weer achter ons en iedereen kijkt uit naar de winter. 

Op zaterdag 26 oktober zijn de schermen tegen de zon, de rekjes voor de kinderbaan, de banken voor de bezoekers, de rubberen matten,etc. etc. uit de winteropslag gehaald en op de plaats gezet door vrijwilligers.

Alle apparatuur voor de ijsbereiding heeft onderhoud gehad en staat weer klaar voor gebruik.

De administratie draait weer op volle toeren. Begin oktober hebben alle leden weer de giro ontvangen met bijsluiter voor het aankomende seizoen. ( voor Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze, Renkum en Heelsum hebben vrijwilligers deze bezorgd.)

Denkt u aan uw betaling voor 1 december, anders bent u weer inschrijfgeld verschuldigd.!

Laat de vorst maar komen!!!      

 

 

  

Mocht u interesse hebben om ook een steentje bij te dragen als vrijwilliger,

stuur ons dan een mailtje (info@oijv.nl).

 

Het bestuur van de OIJV….